kanizsahubertus
kanizsahubertus
Fejléc
HUBERTUS VADÁSZTÁRSASÁG NAGYKANIZSA
 
BEJELENTKEZÉS 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü 
 

LINKEK

 

!!!Videók!!

 

Látogatók

 

Linkajánló

Google PageRank

bannmercsere

 VEESUAL.HU">http://www.veesual.hu">VEESUAL.HU Linkajánlás Kereső

számláló

toplista

 

Magyar Honlap LinkekLinkgyár linkkatalógus link hirdetés linkgyűjteményMagyar Vadász Portál Hun-Web LinkekWYW Directory Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

 

 

Linkkatalógus Linkek Infraszaunáink Partnerei WYW Globál Directory

  

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 

A Tiroli Álláskereső minden olyan álláskeresőnek tud seígteni az ausztriai munkában, aki beszél németül legalább alapfokon és szakács, felszolgáló, szobalány munkakörök érdeklik.

 

Alapszabály II.

 

18.§. Ha a szabályszerűen összehívott taggyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, akkor ugyanabban a meghívóban az eredetileg megjelölt időpont után harminc perc elteltével ismételt taggyűlést kell összehívni, ugyanazokkal a napirendi pontokkal,. A másodszor összehívott taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes azon napirendi pontokban, amelyek a megismétlésre kerülő taggyűlés esetében is napirendi pontokként szerepeltek a meghívóban. A határozat meghozatalához azonban ­amennyiben a tagok fele ebben az esetben sem jelent meg - a je­lenlévő tagok kétharmad részének igenlő szavazata szükséges.

A megismételt taggyűlés meghívójában a tagokat tájékoztatni kell a távolmaradásuk fenti következményeiről.

 

19.§.  A taggyűlés hatásköre:

 

1.  A taggyűlés a vadásztársaságot érintő minden kérdésben dönthet.

 

2.  A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

a/ az Alapszabály, a fegyelmi szabályzat és a házi szabályzat megállapítása és módosítása,

 

b/ az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság, a fegyelmi bizottság elnökének és   tagjainak, valamint a küldötteknek - tit­kos, írásbeli szavazással, szótöbbséggel - öt évre történő megválasztása, illetőleg visszahívása, továbbá a választási időszakban megüresedett tisztségeknek titkos, írásbeli szavazással való betöltése (a tisztségviselők visszahívásával egyidejűleg dönteni kell az új tisztségviselők megválasztásáról),

 

 

c/ a vadásztársaság bérleti idejére szóló, valamint éves vad­gazdálkodási tervének megállapítása,

d/ a vadásztársaság éves költségvetésének a megállapítása és döntés a            költségvetési beszámoló elfogadása tekintetében,

 

e/ az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi bizottság évi    beszámolójának a megtárgyalása és döntés az el­fogadás tekintetében,

f/ a vadásztársaság más vadásztársasággal való egyesülésének, valamint feloszlásának vagy szétválásnak a tagok 2/3-os többségi szavazatával történő  kimondása,

 

g/a vadásztársaság nevének megváltoztatása,

h/ a tagfelvétel, a tag kizárás elleni fellebbezése esetén döntés a tag kizárásáról, és a tagsági viszony megszüntetése - kivéve a vadásztársaság            fegyelmi bizottság "kizárás" fegyelmi bünte­tés kimondását lehetővé tevő döntési  jogát -, továbbá a Fe­gyelmi Szabályzatban biztosított fegyelmi jog gyakorlása,

i/ állásfoglalás a haszonbérleti szerződés megkötésének, vala­mint felmondásának az elfogadásáról, illetőleg a jogorvoslat benyújtásáról,

 

j/ a vadászati terv megállapítása,

 

k/ a trófeás vad kilövésének elosztása,

l/ a vadásztársaság gazdálkodását jelentősen érintő szerződé­sek megkötésének, a közös vagyon felhasználásának, valamint a nagyobb beruházásoknak a jóváhagyása,

 

m/ a tagdíj, valamint a tagok vagyoni hozzájárulásának, a kö­telező közösségi munka pénzbeli megváltásának, továbbá az ezek­kel kapcsolatos kedvezményeknek a megállapítása,

 

n/ a vadásztársaság tagjainak közösségi munkára kötelezése,

 

o/ a vadásztársasági tagok kiemelkedő munkájának jutalmazása, valamint a tisztségviselők jutalmának vagy tiszteletdíjának megállapítása,

p/ a vendéghívás lehetőségének és rendjének megállapítása a vadásztársaság  nevében és a tagokat illetően,

           

r/ a vadászrész mértékének megállapítása,

t/ a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabálya taggyűlés hatáskörébe utal.

 

20.§.  A Jelölő bizottság:

1.  A jelölőbizottság elnökét és legalább két tagját az újraválasztást megelőző taggyűlés választja meg.

 

2.  A jelölőbizottság elnökének és tagjainak a megválasztására a taggyűlés elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre bármely tag is jogosult. A jelölőbizottság a javaslatát a vadásztársa­ság tagjai véleményének ismeretében teszi meg.

 

21.§.  Az Intézőbizottság

 

1. Az intézőbizottság a vadásztársaság két taggyűlése közötti általános hatáskörű ügydöntő és végrehajtó, ügyintéző szerve. Az intéző­bizottság a taggyűlésnek tartozik felelősséggel.

 

2. Az intézőbizottság elnökből, elnökhelyettesből /titkárból/, vadászmesterből, természetvédelmi oktatási és propagandafelelős­ből, valamint gazdasági felelősből áll.

 

3. Az intézőbizottság tagját vagy tagjait a taggyűlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el, vagy a vadásztársaság szabályzatait súlyosan, vagy ismételten megszegi(k). Kötelező a visszahívás, ha velük szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy tiszt­ségviseléstől eltiltás fegyelmi büntetést szabtak ki. A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszűnik.

4.  Az intézőbizottság tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak.

 

a/ gondoskodik a vadgazdálkodással és vadászattal összefüggő jogszabályok, szabályzatok a megyei és Országos Választmány, valamint a vadásztársaság    közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról,

 

b/ összehívja a taggyűlést,

 

c/ megtárgyalja és a taggyűlés elé terjeszti döntés céljából javaslatával a vadásztársaságba jelentkezők felvételi kérelmét,

 

d/ döntésre előkészíti a taggyűlés elé terjesztendő mindazon ügyeket, amelyekben a döntés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik,

 

e/ két taggyűlés közötti időben irányítja a vadásztársaság tevékenységét,

 

df/ a 13.§ pontban meghatározott esetekben törli a tagot,

 

eg/ munkáltatói jogokat gyakorol, a munkáltatói jogkörben hozott döntés végrehajtása az elnök feladata,

 

h/ dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogsza­bály, az Alapszabály, A Fegyelmi Szabályzat vagy a taggyűlés nem utal más szerv hatáskörébe.

 

5. Az intézőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább három havonként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz..Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni

 

6. Az intézőbizottság ülésére minden esetben tanácskozási joggal az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi bizottság elnökét, valamint a vadgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó napirendi pontok tárgyalására a hivatásos vadászokat is meg kell hívni.

 

7. Az intézőbizottság határozatképes, ha legalább 4 tag jelen van.

 

8. Az intézőbizottság üléseit az elnök hívja össze az ülést megelőzően legalább 2 nappal. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgős ügyekben az intézőbizottsági ülés rövidebb határidővel is összehívható. A meghívás írásban, igazolható módon (pl. ajánlott levélben, faxon, elektronikus úton) történhet meg.

9. Az intézőbizottság üléséről a napirendi pontokat és a jelenlévőket is tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a vadásztársaság elnöke vagy helyettese /titkára/ ír alá. Az intézőbizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntésről az érdekelteket a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban, igazolható módon (pl ajánlott levélben, faxon, elektronikus úton) köteles értesíteni.

 

10. Az intézőbizottság köteles a végzett munkájáról évente ataggyűlésnek beszámolni.

 

11. Ha a szabályszerűen összehívott ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, minden tag részére újból,a megismételt ülés időpontját  legalább 2 nappal megelőzően megküldött írásbeli meghívóval 2 napon belüli időpontra ugyanazzal a tárgysorozattal megismételt ülést kell összehívni.

 

23.§.  Az elnök hatásköre és feladatai:

 

1.  A vadásztársaság vezetője és törvényes képviselője az elnök.

 

2.  A vadásztársaság elnöke:

 

a/ felelős a vadásztársaság törvényes és alapszabályszerű mű­ködéséért,

 

b/ koordinálja az intézőbizottság tagjainak munkáját és gondos­kodik arról, hogy intézkedéseik a taggyűlés és az intézőbizott­ság határozataival összhangban legyenek,

 

c/ a taggyűlés által adott felhatalmazás keretei között szerző­déseket köthet és meghatalmazásokat adhat a vadásztársaság nevében,

 

d/ Utalványozási joga van, gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot.

 

e/ elnököl a taggyűléseken és az intézőbizottság ülésein,

 

f/ gondoskodik arról, hogy az intézőbizottság, az ellenőrzőbizottság és a fegyelmi  bizottság a taggyűlésen beszámoljon munkájáról,

 

g/ gondoskodik a taggyűlés, az intézőbizottság, valamint a megyei és Országos Választmány küldöttközgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról,

 

h/ gyakorolja a részére biztosított fegyelmi jogot,

 

i/ munkáltatói jogokat gyakorol

 

j/ szervezi az együttműködést a mező- és erdőgazdasági nagy­ üzemekkel és termelőkkel, valamint más szervekkel,

 

k/ intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a taggyűlés vagy más szerv, illetőleg tisztségviselő hatáskörébe.

 

 

24.§.  Az elnökhelyettes /titkár/ hatásköre és feladata:

 

a/ akadályoztatás esetén az elnök helyettesítése,

b/ a vadásztársaság ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás,

 

c/ a taggyűlések és az intézőbizottsági ülések írásos anyagai­nak előkészítése és a jegyzőkönyv vezetése,

 

d/ a tagnyilvántartás vezetése,

 

e/ a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, taggyűlés elé terjesz­tése az intézőbizottság javaslatának ismertetésével,

f/ az alkalmazottak munkaszerződésének, a vadásztársaság együtt­működési megállapodásainak /szerződéseinek/ elkészítése és nyil­vántartása,

 

g/ Utalványozási joga van, gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot

 

h/ a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.

 

 

25.§.  A vadászmester hatásköre és feladatai:

 

a/ felelős a vadásztársaság vadgazdálkodásáért, a vadászatok megszervezéséért és levezetéséért, a szabályzatoknak a va­dászatokra, illetőleg a vadgazdálkodásra vonatkozó rendelke­zései megtartásáért és megtartatásáért,

 

b/ felelős az éves vadgazdálkodási terv és a vadgazdálkodási jelentés határidőben történő elkészítéséért,

 

c/ gondoskodik arról, hogy társasvadászaton jogosulatlan sze­mély ne vegyen részt,

 

d/ személyesen foglalkozik a vadászjelöltek fegyverkezelési oktatásával, megszervezi  a vadásztársaság tagjainak lőgya­korlatát,

 

e/ gondoskodik - a hivatásos vadászok bevonásával - a vadá­szati létesítmények építéséről és üzemben tartásáról, továb­bá e munkákban a résztvevők   tevékenységének irányításáról, illetőleg felügyeletéről,

 

f/ szervezi a vadkárok megelőzését, a vad védelmét és őrzését, vadkár   bekövetkezésének veszélyére felhívja az intézőbizottság figyelmét,

 

g/ irányítja és ellenőrzi a hivatásos vadászokat,

 

h/ rendszeresen ellenőrzi a hivatásos vadászok szolgálati nap­lóját és a "Lőjegyzék” vezetését, a "Beírókönyvet", valamint elkészíti az éves összesítőt,

 

i/ felelős a lőtt /sebzett, elhullott/ vad nyilvántartásának vezetéséért,

 

j/ gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot,

 

k/ előkészíti, szervezi és irányítja a bérvadásztatásokat,

 

l/ gondoskodik a trófeák bemutatásáról,

 

m/  vezeti a vadásztársaságok hosszú távú üzemtervének nyilván­tartási részét,

 

n/ gondoskodik a kiadott vadászrész névszerinti elszámolásáról, összesítéséről a naptári évre vonatkozóan,

 

o/ ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

 

 

26.§.  A természetvédelmi, oktatási és propagandafelelős hatásköre és feladatai:

 

a/ a vadászok természetvédelmi ismereteinek bővítése, gondoskodás a természetvédelmi előírások megtartásáról, valamint megtar­tatásáról,

 

b/ kapcsolattartás, együttműködés a területileg illetékes ter­mészetvédelmi          hatósággal,

 

c/ a vadásztársaság gazdálkodásával és működésével kapcsolatos propagandafeladatok előkészítése és végrehajtása, kapcsolattar­tás a vadásztársaság  területén gazdálkodó szervekkel, illetőleg oktatási és kulturális intézményekkel (iskolák, művelődési házak, stb.),

 

d/ a baleset megelőzését szolgáló munkavédelmi oktatás évenkénti megszervezése, nyilvántartása,

 

e/ a vadásztársasági versenyek és más rendezvények megszervezése, a lehetőségekhez képest vadászklub megalakításának elő­segítése.

 

f/ a vadásztársaság hivatásos vadászainak szakmai képzettségét gyarapító tanfolyamokon való részvétel megszervezése.

 

 

27.§.  A gazdasági felelős hatásköre és feladatai:

 

a/ intézi a vadásztársaság gazdasági ügyeit, elkészíti a Pénzkezelési Szabályzatot, kezeli, a pénztárt és felelős a pénzügyi jogszabályok és szabályzatok előírásai­nak megtartásáért,

 

b/ Utalványozási joga van ellátja az utalványozással és a kifizetésekkel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja.

 

c/ beszedi a havi tagdíjat, a tagdíjfizetésről nyilvántartást vezet, három hónapi     elmaradás esetén fizetési felszólítást ad ki, ennek eredménytelenségéről értesíti a    vadásztársaság elnö­két,

 

d/ elkészíti az intézőbizottsági beszámolónak a vagyonkezelés­ről szóló részét, amit az Intéző Bizottság jóváhagy.

 

e/ ellenőrzi és irányítja a vadásztársaság által esetleg al­kalmazott pénzügyi, ill.   könyvelői feladatokat, ellátó személyt,

 

f/ ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

 

 

28.§.  Az ellenőrző bizottság:

 

1. A vadásztársaság taggyűlése a vadásztársaság tagjai közül öt évre elnökből és kettő tagból álló ellenőrző bizottságot választ, mely közvetlenül a taggyűlésnek felelős.

2. Az ellenőrző bizottság feladata a vadásztársaság jogszabály­ és alapszabályszerű működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése.

Ennek során a vadásztársaságnál ellenőrzi:

 

a/ a taggyűlés, az intézőbizottság és a fegyelmi bizottság határozatainak végrehajtását, s általában a vadásztársaság alapszabályszerű működését,

 

b/ a vadgazdálkodás-fejlesztési tervek végrehajtását,

 

c/ a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a gazdálkodást,

 

d/ véleményt nyilvánít az éves beszámolóról.

 

3. Az ellenőrző bizottság jogosult a vadásztársaság működé­sével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizs­gálni. Tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést tesz a taggyűlésnek.

4.  Az ellenőrző bizottság elnöke az intézőbizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

 

 

29.§.  Az ellenőrző bizottság hiányosság megállapítása esetén ­annak jellegétől függően - az alábbi intézkedéseket teszi:

a/ csekélyebb súlyú hiányosságokra felhívja a vizsgált szerv, illetőleg tisztségviselő figyelmét és egyben rámutat a helyes eljárásra,

 

b/ jogszabályt, alapszabályt, illetőleg a vadásztársaság ér­dekeit sértő magatartásészlelése esetén írásban tájékoztatja a vadásztársaság elnökét.

 

Ha az ellenőrző bizottságnak az /29.§ / bekezdés b/ pontjában meghatározott tájékoztatása nem vezet eredményre, a taggyűlés összehívására tesz előterjesztést. Ilyenkor a taggyűlést haladéktalanul össze kell hívni.

 

A bizottság üléseit az elnök hívja össze az ülést megelőzően legalább 2  nappal. A meghívő tartalmazza az ülés helyet, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgős ügyekben az ellenőrző bizottság ülései rövidebb határidővel is összehívható. A meghívás írásban, igazolható módon (pl. ajánlott levélben, elektronikus úton) történhet meg.

 

A bizottság évente legalább egy alkalommal tart ülést, Az ülés határozatképes, ha azon valamennyi tag megjelent, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

A bizottság üléseiről a napirendi pontokat és a jelenlévőket is tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a bizottság két tagja ír alá. A bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntésről az érdekelteket a határozat meghozatalától számított 30  napon belül írásban, igazolható módon (pl. ajánlott levélben, elektronikus úton) köteles értesíteni. Az ülésekről készült jegyzőkönyvet a taggyűlés felé a bizottság elnökének ismertetnie kell.

 

Ha a szabályszerűen összehívott ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, minden tag részére újból, a megismételt ülés időpontját legalább 2 nappal megelőzően megküldött írásbeli meghívóval 2 napon belüli időpontra ugyanazzal a tárgysorozattal megismételt ülést kell összehívni.

 

 

30.§.  A fegyelmi bizottság

 

1.  A vadásztársaság közgyűlése a tagok közül öt évre elnökből és kettő vagy négy tagból álló fegyelmi bizottságot választ, amely közvetlenül a taggyűlésnek felelős.

2. A fegyelmi bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefoly­tatása, a hatáskörébe utalt fegyelmi határozatok meghozatala. Hatáskörére és eljárására a Fegyelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók.

 

3. A fegyelmi bizottság elnöke az intézőbizottság üléseire tanácskozási joggal meghívható.

4. A fegyelmi bizottság elnöke évente beszámol a taggyűlés­nek a fegyelmi bizottság tevékenységéről, valamint a vadász­társaság fegyelmi helyzetéről.

 

 

IV. FEJEZET

 

31.§.  A vadásztársaság alkalmazottai

 

1.  A vadásztársaság  a jogszabályban előírt hivatásos vadászt alkalmaz.

2. A hivatásos vadász feladatait az intézőbizottság határozatai szerint végzi. Közvetlen irányítását a vadászmester látja el.

 

3. A hivatásos vadász jogait, kötelességeit, alkalmazásának és eljárásának részletes szabályait a Munka Törvénykönyve, valamint a "Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata", munka­szerződése és munkaköri leírása állapítja meg.

4. A vadásztársaság a hivatásos vadászokon kívül egyéb fel­adatok ellátására más személyeket is alkalmazhat.

 

 

V. FEJEZET

 

A vadásztársaság gazdálkodása, pénzforrásai és vagyona

 

32.§.

 

1. A vadásztársaság a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok  - a tagdíj megfizetésén túl – a vadásztársaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

2. A vadásztársaság a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenységeit folytathatja, míg gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak annyiban folytathat, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységeit nem veszélyezteti.

 

3. A vadásztársaság bevételei:

 

a/ tagdíjak és a tagok vagyoni hozzájárulásai,

 

b/ alapcél szerinti tevékenységekből származó bevételek,

 

c/ gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,

 

d/ hitelek, kölcsönök, támogatások, adományok,

 

e/ befektetési tevékenységből származó bevételek,

 

f/ egyéb bevételek.

 

4. A vadásztársaság költségei, ráfordításai:

 

a/ alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,

 

b/ gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,

 

c/ a vadásztársaság működéséhez szükséges költségek,

 

d/ egyéb költségek.

5. A vadásztársaságnak ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a szabályzatok keretei között önállóan rendelkezik. Tartozásaiért a vagyonával felel.

6. Az éves tagdíj mértékéről, befizetésének módjáról, esedékességéről, határidejéről a taggyűlés dönt.

 

33.§.  1. A vadásztársaság vagyona csak vadgazdálkodási, vadászati vagy ezeket elősegítő célokra használható fel a taggyűlés határozata alapján.

2. A vadásztársaság nyereségét sem közvetlenül, sem közve­tetten a tagok között felosztani nem lehet.

 

3. A pénzgazdálkodásra és a vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi előírások rendelkezései az irányadók.

 

VI. FEJEZET

 

34.§.  Vegyes rendelkezések

 

1. A vadásztársaság intézőbizottságának, ellenőrző bizott­ságának és fegyelmi bizottságának elnökei és tagjai, valamint a vadásztársaság alkalmazottai nem állhatnak egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban.

 

2. A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

 

- kötelezettség vagy felelősség alul mentesül, vagy

 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt (ez utóbbi esetben nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénye vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott juttatás)

 

3. Közeli hozzátartozónak kell tekinteni:

 

         - a házastársat,

         - az egyeneságbeli rokont,

         - az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermeket,

         - az örökbefogadó, a mostoha és nevelő szülőt,

         - a testvért,

         - az élettársat.

4. A vadásztársaság tagja egy időszakra csak egy tisztségre választható.

 

 

VII. FEJEZET

 

35.§.  A vadásztársaság megszűnése

 

1. Megszűnik a vadásztársaság, ha:

 

a/ a legfőbb szerv döntése alapján átalakul

 

b/ a legfőbb szerv a felosztásról határoz,

 

c/ a bíróság feloszlatja,

 

d/ a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy megállapítja megszűnését,

 

e/ fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

 

és a vadásztársaságot a nyilvántartásból törlik.

 

A b/-e/ pontban foglaltak esetén a vadásztársaság jogutód nélkül szűnik meg.

 

A b/ pontban foglalt esetben a végelszámolási eljárás, míg a c/-d/ pontban foglalt esetekben kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. A végelszámolási és kényszer-végelszámolási eljárásra Civil törvényben szabályozott eltérésekkel a Vtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A vadásztársaság fizetésképtelensége esetén a Civil törvény eltéréseivel az 1991. évi XLIX. törvény rendelkezései az alkalmazandók.

 

A legfőbb szerv nem dönthet a feloszlásról, amennyiben a vadásztársasággal szembeni végrehajtási eljárás eredménytelen volt, vagy a vadásztársaság fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

 

2. A vadásztársaságnak a jogutód nélkül történő megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyon a vadásztársaság taggyűlése által meghatározott módon kerül felosztásra a rendes tagok között.

 

 

 

VIII. FEJEZET

 

36.§. Felügyelet

 

A vadásztársaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.

 

 

Az Alapszabályt a Nagykanizsai „Hubertus” Vadásztársaság az 1990. január hó 4.-én tartott közgyűlésén, valamint a módosításait, a 2005. augusztus 20.-án és 2010. március 05.-én (1/2010/03/05 Közgy. számú határozat) megtárgyalta.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Vadásztársaság Alapszabályát.

 

 

A Nagykanizsai „Hubertus” Vadásztársaság taggyűlése a jelen, egységes szerkezetű Alapszabályban dőlt, vastag betűvel jelzetten átvezetett Alapszabály-módosítást 2012. november 22.-i taggyűlésén elfogadta.

 

Nagykanizsa, 2012. november 22.

 

 

 

 

…………………………………….                                              ………………………………

              Kiefer Károly                                                                            Kiss György

                   elnök                                                                                       titkár

 

 

 

 

 

…………………………………….                                              ………………………………

 

        Gémesi László hitelesítő                                                      Zsovár Béla

 
Vadászati szabályzatok 
 
Naptár 
 

Holdfázis

 

Aktuális időjárás

Felhőkép
 
Tartalom

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!